Zmiany w prawie pracy od A do Z

Jest to 1-dniowe szkolenie skierowane do Pracowników sektora prywatnego oraz publicznego, którzy przetwarzają dane osobowe w działach HR, kadr i płac, od procesu rekrutacji, zatrudnienia, po ich archiwizację i niszczenie. Szkolenie kierowane jest również do osób zarządzających działami HR.

 Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy. Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników. Podczas szkolenia zostaną również omówione zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz podstawowe zasady dotyczące Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Program szkolenia:

1. Zmiany w Kodeksie pracy w 2019r. w związku z dostosowaniem przepisów prawa pracy do wymogów RODO:

Zmiany dotyczące zasad rekrutacji pracowników:

  a. Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować;

  b. Znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);

  c. Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;

  d. Jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika;

  e. Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny;

  f. Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);

  g. Obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;

  h. Okres przetwarzania danych kandydatów;

  i. CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;

  j. „Czarne listy” kandydatów;

  k. Korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);

  l. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników:

  a. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;

  b. Kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;

  c. Obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników;

  d. Dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji;

  e. Dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;

  f. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy;

  g. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

  h. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;

  i. Przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;

  j. Przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;

  k. Monitorowanie Pracownika w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu;

  m. Wizerunek Pracownika i jego ochrona;

  n. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania (zmiany z 05.2019 oraz 09.2019);


2. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:

  a. Akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;

  b. Elektronizacja akt osobowych;

  c. W jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?

  d. Obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;

  e. Obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;

  f. Kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej;

 

3. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

  a. zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;

  b. zakres danych pozyskiwanych od takich osób;

  c. okresy przechowywania dokumentacji;

 

4. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

  a. Nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych;

  b. Nowe zasady reprezentatywności;

  c. Problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą;


5. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

  a. Co to jest PPK?

  b. Harmonogram wprowadzenia PPK;

  c. Co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?

  d. Mechanizm działania PPK.


Trener:

Joanna Cur – praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG.