Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Jest to 1-dniowe szkolenie skierowane do kadry zarządzającej, specjalistów działów HR oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy.

Istotne zmiany w dotychczasowych przepisach:

Od 7 września 2019 roku zacznie obowiązywać otwarty katalog przesłanek dotyczących dyskryminacji. Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, za dyskryminację będzie uznane każde nierówne traktowanie pracownika, które nie będzie uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Da to zwiększone uprawnienia pracownikom i w praktyce oznacza, że pracownik będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania od swojego pracodawcy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednocześnie pracownik nie będzie musiał rozwiązać stosunku pracy, tak jak to miało miejsce do tej pory. Z tymi nowymi przepisami będą się musiały zmierzyć komisje antymobbingowe.

 Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy otrzymają aktualną dawkę wiedzy na temat: czym jest mobbing, jakie są jego pierwsze symptomy, jak odróżnić mobbing od innych nieprawidłowych sytuacji interpersonalnych, z którymi bywa mylony oraz jak na niego reagować i jak zapobiegać;
 • Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami, które wejdą w życie od 7 września 2019 r., a które zwiększą uprawnienia pracowników i jednocześnie spowodują konieczność zwiększenia obowiązków po stronie pracodawców;

Program szkolenia:

 • 1. Mobbing, dyskryminacja – podstawowe pojęcia i zmiany od 07 września 2019 r.
 •  
 • 2. Mobbing:
 •   a. Definicja, forma, klasyfikacja;
 •   b. Typy zachowań, przyczyny;
 •   c. Model zachowania mobbingowego;
 •   d. Mobbing a naruszenie dóbr osobowych pracownika;
 •   e. Dotychczasowe orzecznictwo sądowe dotyczące tej materii;
 •  
 • 3. Dyskryminacja:
 •   a. Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem;
 •   b. Różne postacie dyskryminacji;
 •   c. Przesłanki ustawowe;
 •   d. Dyskryminacja w zatrudnieniu – warunkach zatrudnienia, nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy, nierówne traktowanie w wynagradzaniu i dostępu do szkoleń;
 •   e. Dyskryminacja ze względu na wiek i płeć;
 •   f. Dyskryminacja w ofertach pracy oraz w procesie rekrutacji;
 •  
 • 4. Molestowanie i molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji:
 •   a. Definicje i rozpoznanie;
 •   b. Rodzaje molestowania;
 •  
 • 5. Rozpoznanie mobbingu i dyskryminacji:
 •   a. Warunki konieczne do stwierdzenia, że to jest mobbing;
 •   b. Dowody na mobbing i dyskryminację;
 •   c. Inne patologie (np. stalking) mylone z mobbingiem lub dyskryminacją;
 •  
 • 6. Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałąnia mobbingowi i dyskryminacji:
 •   a. Odpowiedzialność pracodawcy za przeciwdziałanie takim praktykom;
 •   b. Zbudowanie koniecznej polityki antymobbingowej;
 •   c. Procedury antymobbingowe;
 •   d. Konieczność powołania Komisji antymobbingowej – uprawnienia i zadania;
 •   e. Zasady działania Zespołu antymobbingowego;
 •   f. Inne narzędzia zapobiegające mobbingowi i dyskryminacji;
 •   g. Wykrywanie zjawisk mobbingu i dyskryminacji;
 •   h. Odpowiedzialność pracowników za przeciwdziałanie;
 •   i. Konsekwencje prawne mobbingu – roszczenia poszkodowanych, kary porządkowe, regres;
 •  
 • 7. Przeciwdziałanie mobbingowi i reagowanie na sytuacje mobbingu.
 • 8. Skutki nie reagowania przez pracodawcę na przejawy mobbingu i dyskryminacji.
 • 9. Roszczenia pracownika z tytułu mobbingu po zmianie przepisów.
 • 10. Konsekwencje wobec mobbera.
 • 11. Fałszywe oskarżenia o mobbing i dyskryminację – zapobieganie i radzenie sobie w takich przypadkach.
 • 12. Postępowania sądowe w sprawach o mobbing.
 •  
 • Zapraszam do kontaktu!

 •  

Trener:

Joanna Cur – praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG.